Ul. Piłsudskiego 33  797 163 721 - probostwo, (61) 44-246-66 - biuro parafialne   biuro@parafia-nmp.pl A A A  

REGULAMIN CMENTARZA

Cmentarz parafialny znajduje się we władaniu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, ul Piłsudskiego 33.


Kwestie formalno - prawne i administracyjne dotyczące cmentarza rozpatruje i ralizuje ks. Proboszcz.

1. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

2. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:

  - ustalenie miejsca pochówku

  - pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych regulaminem,

  - wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959r. z późniejszymi zmianami

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w biurze parafialnym.

4. Zarządca cmentarza prowadzi księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba lub jej następca prawny może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o kazdej zmianie takiej osoby, winien być powiadomiony zarządca cmentarza.

5. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym przez osoby opiekujące się danym grobem i po uiszczeniu stosownej opłaty - co najmniej 6 miesięcy przed upływem 20 lat od daty pochówku.

6. Po upływie 20 lat od daty pochówku w razie nie wniesienia opłaty za przedłużenie praw do miejsca - prawo to przechodzi na włsnośćcmantarza. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie rezygnacji z miejsca.

7. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt

8. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, stawiania ławek, samowolnego sadzenia krzewów i drzew, samowolnego wycinania drzew i krzewów, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji waruków ich prowadzenia ustalonych przez zarządcę cmentarza. Nagrobek ustawiony niezgodnie z projektem lub bez zatwierdzenia będzie usunięty na koszt zakładu kamieniarskiego i zlecającego prace kamieniarskie.

9. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

10. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynnowści naruszających powagę tego miejsca.

11. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC (dane ubezpieczyciela u zarządcy cmentarza). Nie dotyczy to nagrobków  lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub krzdzieży.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM